Rahoitusmahdollisuuksia ja yrityspalveluita Pirkanmaalla

Tähän listaan on koottu tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, erityisesti kestävän kiertotalousliiketoiminnan tueksi. Lisäksi on kerätty tietoa Pirkanmaalla tarjolla olevista yrityspalveluista.

Rahoitusmahdollisuudet ja palvelut päivittyvät jatkuvasti ja tämän listan tilanne on vuodelta 2021.

Rahoitusmahdollisuuksia yritystoiminnan tueksi

Business Finland

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus

Business Finland tarjoaa rahoituspalveluita esimerkiksi erilaisiin tutkimus-, kehitys ja pilottiprojekteihin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Innovaatioseteli pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli

Tempo-rahoitus kansainväliseen kasvuun tähtääville osakeyhtiömuotoisille suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin.  Yritys voi muun muassa testata uuden tuote- tai palvelukonseptin kysyntää ennen kansainvälistymistä, suorittaa markkinatutkimuksia, pilotoida tuotetta/palvelua asiakkaiden kanssa ja suorittaa tuotteen palvelun koemarkkinointia. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus

Into-rahoitus startup-yrityksille sekä PK-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Yritys voi parantaa toimintaansa ulkopuolelta ostettavien asiantuntijoiden avulla sekä hankkia teollisoikeuksia (IPR) tai palkata väliaikaisesti asiantuntijan tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/into

Tukia kestävän kehityksen edistämiseen liiketoiminnassa:

Energiatuki, jonka tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

Materiaalikatselmus selvittää, paljonko yrityksesi toiminnassa syntyy hävikkiä, mikä on hävikin hinta ja miten sitä voidaan vähentää. Materiaalitehokas toiminta parantaa kilpailukykyä, pienentää hiilijalanjälkeä ja on konkreettinen vastuullisuustoimenpide. Materiaalitehokkuus on kiertotaloutta. Business Finland rahoittaa 50 % katselmusprojektin kustannuksista, jopa 15 000 euroa / katselmus. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus

ELY-keskukset

https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus

https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue

Ely-keskukset tukevat pk-yritysten kasvua ja kehittymistä neuvonnan, rahoituksen ja koulutuksen keinoin. Rahoitukset on jaettu alueellisiin toimipisteisiin, jotka painottavat rahoituksensa vastaamaan alueiden kehitysstrategiaa.

Finnvera

https://www.finnvera.fi/

Finnvera tukee yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoilla, takauksilla, pääomasijoituksilla sekä vientiä tukevilla talouspalveluilla. Finnvera auttaa yrityksiä kartoittamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Cleantech-alalla TEM on asettanut vuoden 2013 alusta lukien Finnveran tavoitteeksi kohdentaa rahoitusta hankkeisiin, jotka edistävät:

 • puhtaan sekä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä,
 • energiatehokkuutta sekä Suomen energiaomavaraisuutta, tai
 • ympäristönsuojelua laajasti.

Finnveralle asetetut tavoitteet sisältävät:

 • puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan investoivat yritykset,
 • kyseisiä laitteita valmistavat yritykset

Euroopan unioni

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_fi.htm#shortcut-0

EU:lla on useita eri rahoitusohjelmia, joista voi hakea rahoitusta yritystoiminnan tai hankkeen luonteesta riippuen. Saatavilla on kahdenlaista tukea: suoraa rahoitusta ja epäsuoraa rahoitusta.

EU:n suoria yritystukia on mahdollista hakea kulloinkin käynnissä olevasta puiteohjelmasta. Tällä hetkellä Horisontti Eurooppa. Ohjelma rahoittaa tutkimusta ja innovointia 95 miljardilla eurolla vuosina 2021-2027. Suurin osa Horisontti Eurooppa -rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville projekteille. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa

Green Deal https://www.businessfinland.fi/496729/globalassets/finnish-customers/horizon-europe/esitysaineistot/green-deal-webinaarin-kalvot_ps_edit_25032021.pdf

Rahoitusta kestävän kehityksen edistämiseen

Nopef tukee pohjoismaisten pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla tukea pohjoismaisten ympäristö- ja kestävän kehityksen ratkaisujen demonstraatiohankkeisiin, laajentumiseen ja kasvuun maailmanmarkkinoilla. https://nopef.com/fi/

Rahoitusta voi hakea esitutkimuksiin, joiden tavoitteena on liiketoiminnan perustaminen, investoinnit tai demonstraatio- tai pilottihankkeiden toteuttaminen EU- ja Efta-maiden ulkopuolella.

Nopefin tukemilla hankkeilla on oltava myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Lisäksi hankkeiden on oltava Pohjoismaiden kannalta kiinnostavia ja lisäarvoa tarjoavia sekä edistettävä yritysten ja sidosryhmien välistä pohjoismaista yhteistyötä.

Ympäristöministeriö myöntää valtionavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä tukia (mm. Life-rahoitusta https://ym.fi/eu-n-life-ohjelma ja EU:n rakennerahastojen tukea ympäristöhankkeille).

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Rahoitukset_ja_avustukset

Yrityksille suunnattuja palveluita Pirkanmaalla

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Business Tampere

Ensimetri

 • https://www.ensimetri.fi/
 • Ajanvaraus asiantuntijalle yrityksen perustamisen tueksi
 • Minustako yrittäjä? –infot ja yrittäjyyskurssit
 • Yrittäjyysbuusti, maksutonta neuvontaa, ohjausta ja valmennusta erilaisiin tarpeisiin, jotka liittyvät oman yritysidean tai yrittäjyyteen suuntautuvan toiminnan hahmottamiseen
 • Osuuskunta- ja kevytyrittäjyysneuvonta
 • Teemakoulutuksia mikroyrittäjille tai yrittäjäksi aikoville
 • Materiaalipankki, johon on kerätty hyödyllistä tietoa yrityksen alkuvaiheisiin ja liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyen
 • Tapahtumat https://www.ensimetri.fi/kaikki-tapahtumat/

Pirkanmaan yrityskummit

 • https://www.yrityskummit.net/
 • Yritysklinikka ja Open Klinikka yritystoiminnan kehittämisen tueksi
 • Yrittäjän tukipalvelu
 • Omistajanvaihdos
 • Kansainvälistyminen
 • Startup-palvelu
 • Yrittäjyysbuusti

TE-toimisto

Yritys-Suomi –puhelinpalvelu ja nettisivut

 • Osa Suomi.fi brändiä: Suomi.fi/yritykselle sivuston asiakaspalvelukanava, https://www.suomi.fi/yritykselle
 • Neuvoo yleisimmissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa
 • Antaa tietoa julkisista yritys-ja työnantajapalveluista, mm. ELY-keskusten, TE-toimistojen, Patentti-ja rekisterihallituksen, Verohallinnon, Business Finlandin, Suomi.fi/yritykselle -verkkosivustosta sekä näihin liittyvistä sähköisistä palveluista
 • Ohjaa tarvittaessa seudulliseen tai muuhun asiantuntijapalveluun

Tuni